Playlists
Sign up
1

Savęs pažinimas ir asmeninis įvaizdis

Join
OverviewBadges

Savęs pažinimas ir asmeninis įvaizdis

Join

Content

Registracija baigėsi! Registracijai prašome naudoti MRU studento el. paštą. Juo atsiųsime su mokymais susijusią informaciją - priminimą, vietos ir/ar Teams nuorodos informaciją ir kt. Artėjant mokymams, šį kursą matysite savo moodle aplinkoje, joje bus patalpinta dėstytojo medžiaga ir užduotys savarankiškam mokymuisi.
Jei artėjant mokymams nesulaukiate kurso informacijos, pasitikrinkite: ar registracija atlikta su studento el. paštu, ar nustatymuose pasirinkote, kad el. paštą galėtų matyti mokymų organizatoriai.
Šie kursai yra nemokami ir skirti tik MRU studentams
Šis kursas skirtas ugdyti savęs pažinimo ir asmeninės saviugdos kompetencijas, leidžiančias vėliau atitinkamai tyrinėti karjeros galimybes, ją planuoti ir įgyvendinti.

Turinys
 1. Asmenybės samprata ir ją lemiantys veiksniai. Asmenybės tipologijos
 2. Asmenybės pažinimas: vertybės, emocijos, nuostatos.
 3. Pasitikėjimo samprata ir apibrėžtis. Pasitikėjimo savimi kompetencijos ugdymas.
 4. Esminių savybių modelis savęs ir kitų pažinimui bei tobulėjimo krypčių įsivardinimui.
 5. Savęs vaizdas ir suvokimas. Požiūrio perspektyvos ir moksliniai tyrimai. Savęs vertinimas ir tinkama elgsena.
 6. Asmenybės veiksnių įtaka karjerai ir jos pasirinkimui. Karjerai svarbių asmenybės ypatumų pažinimas: turimų gebėjimų įsivertinimas.

Mokymų apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos ir studijavimo būdas: 8 val. (nuotoliniai susitikimai)
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Dėstytojas: Doc. dr. Aistė Dromantaitė
Mokymų grafikas: 2023 m. Pavasario semestrą
Laikas:

Sėkmingai pabaigus šį kursą bei praėjus vertinimo procesą, bus išduotas mikrokredencialas skaitmeninio ženkliuko formatu.


Studijų dalyko rezultatai

 • Studentai gebės atpažinti ir įsivertinti svarbias asmenybės charakteristikas. tinkamai pasirinkti šiuolaikinius sprendimų priėmimo būdus, užtikrinančius optimalius sprendinius.
 • Studentai gebės identifikuoti asmenines problemines sritis, jas analizuoti, suformuluoti ir apibrėžti pokyčių sąlygomis iškylančias problemas ir jas spręsti.
 • Pasižymės atvirumu patyrimui, aukšta vidine motyvacija


Studijavimo metu taikomi metodai

Paskaitos, seminarai organizuoti probleminio ir Interaktyvaus mokymo pagrindais, grupinės diskusijos, aiškinamųjų atvejų analizė, simuliaciniai pratimai, vaidmenų inscenizavimas, prezentaciniai metodai.

Vertinimo/atsiskaitymo būdas:
Užduotys atliekamos savarankiškai MRU Moodle platformoje
Užduočių atlikimas seminarų metu - 50 proc. vertinimo
Atsiskaitymas – 50 proc. vertinimo

Get activity badge

Savęs pažinimas ir asmeninis įvaizdis Get this badge

Šis mikrokrediancialas parodo, kad jo turėtojas sėkmingai baigė nuotolinį kursą "Savęs pažinimas ir asmeninis įvaizdis" ir dabar geba:
 • Suprasti, kas yra asmenybė, kas ją sudaro ir kokio tipo asmenybė yra pats dalyvis.
 • Atpažinti savo asmenines savybes ir pasitelkti jas planuojant asmeninės karjeros kelią.
 • Stiprinti pasitikėjimo savimi kompetencijas.
 • Taikyti pozityvaus savęs vaizdo sampratą, teigiamas nuostatas gyvenimo, darbo, savirealizacijos atžvilgiu.
 • Identifikuoti asmenines problemines sritis, jas analizuoti, suformuluoti ir apibrėžti pokyčių sąlygomis iškylančias problemas ir jas spręsti.
 • Įvertinti savo potencialą, kuris turi įtakos sprendimų priėmimo procesui, komandiniam darbui, asmeninei lyderystei ir santykių kūrimui bei karjeros pasirinkimui.

Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje.

Kurso apimtis:
Dalyko apimtis kreditais: 1 ECTS
Visas studento darbo krūvis: 27 val.
Kontaktinio darbo valandos: 8 val.
Savarankiško darbo valandos: 19 val.

Mokymosi patirties lygis, kurį pasiekus suteikiamas mikrokredencialas (EKS, EAME KS)
EKS 6 lygmuo

Kokybės užtikrinimo metodas, naudojamas mikrokredencialui pagrįsti
Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023m.

Integravimo ir (arba) kaupimo galimybės:
atskiras, nepriklausomas mikrokredencialas.

Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Sėkmingai pabaigę šį kursą gausite skaitmeninį mikrokredencialą Atviro skaitmeninio ženkliuko pavidalu, kuriame bus visa reikiama informacija.
Ženkliukas išduodamas el. paštu po užduočių pateikimo ir įvertinimo MRU Moodle platformoje. Ženkliukui gauti, turėsite patvirtinti jo gavimą šioje platformoje ir visi gauti ženkliukai atsispindės jūsų ženkliukų piniginėje.
Career
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 3 hours
Share:

Organisers

Mykolas Romeris University
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
HomeActivitiesPlaylists